அத்தஹிய்யாத்தில் விரலசைப்பது நபி வழியா?

Leave a Reply

Powered By Indic IME