நோன்பு யாருக்கு கடமை?

நோயாளிகள் மற்றும் முதியோர்களுக்கான சட்டம் என்ன?

நோன்பு வைக்க கூடாத நாட்கள் எவை?

நோன்பின் நிய்யத்திற்குரிய நேரம் எது?

நோன்புக்கு நிய்யத் அவசியமா?

நோன்பின் நிய்யத்தில் இன்று பிடிக்க என்று கூறுவது சரியா? நாளை பிடிக்க என்று கூறுவது சரியா?

பயணிகள் நோன்பு வைப்பது நல்லதா? நோன்பை விடுவது நல்லதா?

கடமையான நோன்புகள் எவை? எவை?

சிறுவர் சிறுமிகள் நோன்பு நோற்கலாமா?

நோன்பு வைப்பதற்கும் பெருநாளுக்கும் ஆங்காங்கே பிறை பார்க்க வேண்டுமா?

Powered By Indic IME